Ljungbergsfondens historia

Tidslinje över Ljungbergsfonden

Tidslinjen

1896

Stora Kopparbergs Bergslags AB avsätter 125 000 i fond

Stora Kopparbergs Bergslags AB avsätter 125 000 i fond

Styrelsen i Stora Kopparbergs Bergslags AB hemställde vid stämman att 125 000 kronor skulle avsättas i en fond som grundplåt till Domnarvets Tekniska Arbetsskola vilket bifölls.

Erik Johan och Hildur Ljungberg upprättade den17 april ett gemensamt testamente där den efterlämnade förmögenheten efter att de båda avlidit skulle avsättas i en fond, vars årliga avkastning efter avdrag av vissa pensioner skulle användas för skolan Domnarvets Tekniska Arbetsskola och undervisning i praktiskt arbete.

1897

Domnarvets Tekniska Arbetsskola startas

Undervisningen vid Domnarvets Tekniska Arbetsskola startas 1 november med 12 elever, pojkar mellan 13-15 år som genomgått folkskolan. Vid starten var det en tvåårig utbildning med första året fyllt av gemensamma teoretiska studier och verkstadsarbeten och det andra året ägnat åt något speciellt yrkesarbete. Två år senare var deltagarna 28st. Skolan varade i sin form mellan 1897-1901.

1903

Teknisk skola börjar med aftonkurser

En teknisk skola börjar åter igen men nu i form av aftonkurser med teoretisk utbildning då eleverna förutsattes arbeta praktiskt under dagtid, Domnarvets tekniska aftonskola.

1908

Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor bildas, Husmoders-skolorna vid Domnarvet och Skutskär startas

Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor bildas den 27 juni på Erik Johan Ljungbergs privata initiativ. Bolagets 10 aktier fick enligt bolagsordningen inte ge någon utdelning och Ljungberg själv ägde sex stycken och tjänstemän inom Stora Kopparberg de resterande fyra. Startkapitalet utgjordes av en gåva från makarna Ljungberg på 131 aktier i Stora Kopparberg och var då värda cirka en halv miljon kronor. Därtill överlämnades de första skolbyggnaderna i färdigt skick, på tomter som kostnadsfritt ställdes till förfogande av Bergslaget.

Undervisningen vid husmodersskolorna i Domnarvet och Skutskär startas.

1909

Lanthushålls-skolan i Snöån startas

Lanthushållsskolan vid Snöån i Dala-Järna startades.

1910

En permanent husmodersskola etablerades i Älvkarleö

En permanent husmodersskola etablerades i Älvkarleö

En permanent husmodersskola etablerades i Älvkarleö efter att tidigare ha fungerat med ambulerande kurser.

1913

Makarna Ljungberg lämnar ny gåva till skolbolaget

Makarna Ljungberg lämnar den 19 mars en ny gåva till skolbolaget, denna gång 533 aktier i Stora Kopparberg. I och med denna gåva har testamentet tillfallit detta skolbolag och makarnas arv.

1914

Ljungberg överlåter ytterligare aktier till Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolor

2 mars överlåter Ljungberg ytterligare 213 aktier i Stora Kopparberg till Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolor. 27 mars gör Ljungberg ett tillägg i gåvobrevet och minskar utdelningen till uppfostran af Bergslagsarbetarnes och tjänste- o Förmännens ungdom med 20 aktier. 2 mars överlåter Ljungberg ytterligare 213 aktier i Stora Kopparberg till Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolor. 27 mars gör Ljungberg ett tillägg i gåvobrevet och minskar utdelningen till uppfostran af Bergslagsarbetarnes och tjänste- o Förmännens ungdom med 20 aktier. Därmed instiftas legaten/stipendierna för:

Stockholms högskola (5 aktier): till stipendium för studier vid högskola eller studieresa åt någon yngling företrädesvis från Westmanland-Dala som öfvar nationalekonomiska studier vid nämnda skola.

Westmanland-Dala nation i Upsala (5 aktier): att användas på sätt nationen sjelf beslutar. Falu Högre allm. läroverk (5 aktier): att använda på sätt skolans lärarkollegium beslutar.

Elementarlärowerket för flickor i Falun (5 aktier): att användas till ändamål som skolans styrelse för hvarje år bestämmer.

1915

Husmodersskolan i Falun öppnas

Husmodersskolan i Falun öppnades. Av skolbolaget Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolors tio aktier ägde Ljungberg själv sex stycken och tjänstemän inom Stora Kopparberg de resterande fyra. En kort tid före sin bortgång 1915 omdisponerades aktierna så att fem fördes över till Stora Kopparberg, två till Kopparbergs läns landsting (idag Dalarnas läns landsting) och en vardera till de kommuner där Stora Kopparberg hade större industriella anläggningar Falun, Borlänge och Älvkarleby.

1919

Yrkesinriktade fortsättningsskolor inrättas

Yrkesinriktade fortsättningsskolor inrättas vid Domnarvet och Kvarnsveden.

1923

Husmodersskolan i Falun avvecklades

Husmodersskolan i Falun avvecklades.

1928

Skutskärs Industriskola etablerades

Skutskärs Industriskola etablerades.

1950-talet

Skolor i ny utformning

Domnarvets Järnbruksskola, Kvarnsvedens Pappersskola, Söderfors Industriskola, Domnarvets Tekniska Aftonskola i ny utformning och Domnarvets Tekniska skola tillkom.

1960- och 70-talen

Skolor avvecklades och överläts till kommunerna

Vid det svenska undervisningsväsendets kommunalisering avvecklades skolorna eller överläts till de kommuner där de verkade.

1962

Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor övergår till stiftelseform

På grund av ändrad skattelagstiftning övergår Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor till stiftelseform då skolbolaget annars skulle bli skattskyldig för utdelningar på Stora Kopparbergs aktierna. I och med detta bildas Stiftelsen Bergslagets Praktiska Skolor. Stora Kopparberg-aktierna överläts till den nybildade stiftelsen. Stiftelsen skulle ha tillföremål för sin verksamhet att genom ekonomiskt understöd eller på annat sätt främja den av skolbolaget bedrivna undervisningsverksamheten. 9-årig grundskola införs i Sverige.

1966

Skutskärs husmodersskola avvecklas

Skutskärs husmodersskola avvecklas 1 Juli.

1976

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond bildas

  Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond (EJLU) bildas den 2 juni då Stora Kopparbergs Bergslags AB donerade 1000 kronor i grundkapital. Fonden har till ändamål för sin verksamhet att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.

  Bolagsstämman för Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor beslutar att skolverksamheten skall upphöra (då genomslaget av 9-årig grundskola och framväxandet av gymnasieskolor starkt påverkat elevunderlaget till skolorna). Stiftelsen Bergslagets Praktiska skolor förklarade i anslutning därtill att det ändamål för vilket stiftelsen bildats inte längre var förefintligt. I enlighet med stiftelsens stadgar beslöt därför styrelsen att stiftelsens egendom skulle överlåtas till den av Stora Kopparberg nybildade stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Stiftelsen Bergslagets praktiska skolor upplöstes därmed.

  2002

  Första Ljungbergsdagen genomförs

  Första Ljungbergsdagen genomförs. Stipendier tilldelas två doktorander från Stockholms Universitet.

  2003

  Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond får sin första logotyp

  Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond får sin första logotyp.

  2004

  Stiftelsen antar nya reviderade stadgar

  Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond antar nya reviderade stadgar på styrelsesammanträdet (2 mars) och får stadgeändringarna godkända på bolagsstämman för Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor (16juni). Vid bolagsstämman för Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor beslutas även att bolaget skall träda i likvidation. Detta sammantaget medför att huvudmännen för Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond behöver reglera vissa frågor med avseende på stiftelsens verksamhet och administration vilket leder till ”Överenskommelse avseende vissa frågor i anslutning till huvudmannaskapet för Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond (16 juni) mellan Stora Enso, Landstinget Dalarna, Borlänge Kommun, Falu Kommun och Älvkarleby Kommun”.

  Stipendier införs i Borlänge Kommun, 5 x 20.000 kr.

  2005

  Moderbolaget Bergslagets Praktiska Skolor likvideras

  Moderbolaget Bergslagets Praktiska Skolor likvideras. UF Teknikstipendiet införs.

  2009

  Stipendier införs i Gävle kommun

  Stipendier införs i Gävle kommun, 5 x 20.000 kr.

  2016

  Stipendier utökas och införs i Karlstad kommun

  Stipendier införs i Karlstad kommun, 8 X 20.000 kr. Antalet stipendier utökas från 5 st till 8 st vardera i Gävle respektive Borlänge kommuner. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond får en ny logotyp och benämns Ljungbergsfonden i vardagstal.

  GÖR DET MÖJLIGT

  Teknik för tjejer

  ”Det finns fortfarande normer som får tjejer att tveka inför tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Nu ökar intresset och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en lång resa kvar”, säger Anna Månsson.
  GÖR DET MÖJLIGT

  Starkare koppling mellan akademi och industri till nytta för båda parter

  ”En starkare koppling mellan akademin och industrin är till stor nytta för båda parter. Samverkan gör att vi stärker varandra. Ljungbergsfondens investeringar är ett exempel på hur denna samverkan kan underlättas”, säger Daniel Söderberg.
  GÖR DET MÖJLIGT

  Eget företagande är frihet under ansvar

  ”Att starta ett eget företag är definitivt något som finns med bland mina framtidsplaner. Det är ett sätt att kunna påverka utvecklingen från första början. Företagande ger stor frihet samtidigt som det innebär att du måste hålla reda på väldigt mycket. Därför är företagande frihet under ansvar”, säger Karin Green.